ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   นว.(กส.).-052/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : P62080034336
รายละเอียด : ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ ช่วง แยกบ้านน้ำทรง - บ้านตานิว(จุดที่1) จ.นครสวรรค์ คพจ.1
ระยะเวลาขายแบบ : 10 กันยายน 2562 ถึง 17 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา : 18 กันยายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,109,909.46    บาท
ราคากลาง : 2,109,909.46    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 500    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    056-221976           Fax :    056-249461           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620909151213732_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620910150800809_น้ำทรง-ตานิว.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ธรรมศักดิ์ บุญมาตร    E-mail : thammasak.boon@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 9 กันยายน 2562