ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)026/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์โลหะ งานก่อสร้างระบบ 115 เควี
ระยะเวลาขายแบบ : 9 สิงหาคม 2560 ถึง 18 สิงหาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 22 สิงหาคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1698882.30    บาท
ราคากลาง : 1698882.30    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 32    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาราคาต่อรายการ
-เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามแบบสอบราคา เลขที่ ซส.ก.2กบญ.(จซ.)026/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600809181601477_ประกาศราคากลาง สอบราคา 026-60.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600809181601461_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สอบราคา 026-60.pdf   
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารการสอบราคาให้ละเอียดชัดเจน ก่อนตัดสินใจเสนอราคา (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซด์ www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th)


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 9 สิงหาคม 2560