ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding008/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63037051588
รายละเอียด : จัดซื้อสายไฟ สำหรับงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง สายแยก/สายย่อย ระบบจำหน่ายแรงต่ำและติดต้องหม้อแปลง จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 26 มีนาคม 2563 ถึง 7 เมษายน 2563
วันที่เสนอราคา : 8 เมษายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 8,277,520.00    บาท
ราคากลาง : 8,277,520.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : รายการที่ 1 สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเชลเซียส 95 ต.มม.มอก.293 วงเงินค้ำประกันการเสนอราคา 397,240.00 บาท
   บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    073-262713           Fax :    073-262714           E-mail :    parinya.cha@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630326103646400_ตารางราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630326103646385_ประกาศเชิญชวนe-bidding008-2563.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ปริญญา ชัมพูชนะ    E-mail : parinya.cha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 26 มีนาคม 2563