ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)011D/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ พัสดุ กลุ่มอุปกรณ์รับคอนสาย จำนวน 2 รายการ ตามแผนพัสดุรองปี 2561
ระยะเวลาขายแบบ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 19 มีนาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 20 มีนาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 23,586,866    บาท
ราคากลาง : 20,090,969.70    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 200    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 1,178,084.98    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและจะพิจารณาจากราคาต่อรายการ
-เสนอราคารวมค่าขนส่งถึงคลังพัสดุ กฟก.2
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610227160321745_ปปช. 011D.2561.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610227160321730_ประกาศ011D.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : กุลนาถ คงสวัสดิ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 27 กุมภาพันธ์ 2561