ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   น.1ลป.(บห.)(จปก.)(e-bid)03/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62127043341
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์โดยการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าและต่อกลับมิเตอร์ ขนาด 1 เฟส และ 3 เฟส ในพื้นที่ กฟจ.ลำปาง ประจำปี 2563 (เดือนมกราคม-ธันวาคม 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 3 ธันวาคม 2562 ถึง 12 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 13 ธันวาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,689,209.00    บาท
ราคากลาง : 1,689,209.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    054-251251-2           Fax :    054-251055           E-mail :    issaraporn.ton@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621203180357083_ผบห.ราคากลางงดจ่ายไฟ 2563.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621203180357052_ประกาศงดจ่ายไฟ กฟจ.ลำปาง 2563.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อิสราภรณ์ ต้นประทุม    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 3 ธันวาคม 2562