ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   น.3 พฒ.(ปบ.) 2/2562 ลว. 10 ม.ค. 2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62017162366
รายละเอียด : จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า(แบบรายปี) ประจำปี 2562 ในพื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.พัฒนานิคม
ระยะเวลาขายแบบ : 10 มกราคม 2562 ถึง 17 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 18 มกราคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 770070.44    บาท
ราคากลาง : 770070.44    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    036-436238           Fax :    036-436239           E-mail :    bhanuwatpea@gmail.com
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620110163302466_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620110163302450_ต้นไม้2.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภานุวัฒน์ ศรีวิสรณ์    E-mail : panuwat.sr@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 10 มกราคม 2562