ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ฉ.3 กฟส.นอก.30071 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63057240056
รายละเอียด : จ้างก่อสร้างห้องสุขา สำหรับลูกค้าและผู้พิการ ภายนอกอาคารสำนักงาน กฟส.หนองกี่
ระยะเวลาขายแบบ : 20 พฤษภาคม 2563 ถึง 25 พฤษภาคม 2563
วันที่เสนอราคา : 26 พฤษภาคม 2563
เวลา : 8:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 855,251.00    บาท
ราคากลาง : 855,251.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    044641300           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : เจษฎา โลหากาศ    E-mail : chetsada.loh@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 21 พฤษภาคม 2563