ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   62I091B155

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62127035660
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานติดตั้ง,สับเปลี่ยน,ย้ายจุด,ถอนคืนมิเตอร์) ประจำปี 2562
ระยะเวลาขายแบบ : 3 ธันวาคม 2562 ถึง 12 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 13 ธันวาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 756,960.80    บาท
ราคากลาง : 756,960.80    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0-02-4200807           Fax :    0-240-0803           E-mail :    www.pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621203142546008_2 ตารางแผนงาน ติดตั้งมิเตอร์ ปี 2563 อ้อมน้อย.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พีรยา มาลัยทองแท้    E-mail : Peraya.Mal@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 3 ธันวาคม 2562