ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)06D/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : พัสดุรองสำหรับต่อเชื่อมสายเข้าอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี2561
ระยะเวลาขายแบบ : 17 มกราคม 2561 ถึง 24 มกราคม 2561
วันที่เสนอราคา : 25 มกราคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1652518.70    บาท
ราคากลาง : 1505898.31    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 11    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจาก ราคาต่อรายการ
-เสนอราคารวมค่าขนส่งถึงคลังพัสดุ กฟก.2
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610116142041181_ราคากลาง06D.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610117090747984_ประกาศ06D.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 16 มกราคม 2561