ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 กบง.(จซ.) 015/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ สายเคเบิ้ลใต้ดินทองแดง 1*240 ต.มม.
ระยะเวลาขายแบบ : 4 มิถุนายน 2558 ถึง 15 มิถุนายน 2558
วันที่เสนอราคา : 17 มิถุนายน 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 632625    บาท
ราคากลาง : 632625    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580604155019338_ประกาศราคากลางสอบราคาวังจันทร์ 015.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580604155019322_ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสอบสายใต้ดิน 015.pdf   
หมายเหตุ : สอบถามเพ่ิมเติม ได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 4 มิถุนายน 2558