ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   น.3 กวว.(ก) 352/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61027224685
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 112 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 19 มีนาคม 2561 ถึง 3 เมษายน 2561
วันที่เสนอราคา : 4 เมษายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 599,200    บาท
ราคากลาง : 599,200    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    036-412683           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610319111133636_ราคากลาง(ราคาอ้างอิง).pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610319110854771_ประกาศซื้อ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ชาญวิทย์ ภูฆัง    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 19 มีนาคม 2561