ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B021/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อโหลดเบรกสวิตช์ ชนิด SF6 สำหรับ 115 เควี บจก.เมโทร อินดัสเตรียล
ระยะเวลาขายแบบ : 6 ธันวาคม 2559 ถึง 16 ธันวาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 27 ธันวาคม 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,846,488.90    บาท
ราคากลาง : 2,846,488.90    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 142,325    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามแบบประกวดราคา ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B021/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591124102727422_ประกาศราคากลางB021-59.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25591124102727375_ประกาศประกวดราคาB021-59.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร สุนทราเดชอังกูร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 24 พฤศจิกายน 2559