ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   น.2นน.(บป)161/62

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : P62010037941
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการตัด-ต่อกลับมิเตอร์ แรงต่ำชนิด1 เฟส กฟจ.น่าน ปี2562
ระยะเวลาขายแบบ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เสนอราคา : 14 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 642000    บาท
ราคากลาง : 642000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    05471648           Fax :    054772989           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620206120900121_เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางน่าน(บก06).pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620206120900105_ประกาดประกวดราคาจ้าง.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ณัฐภรณ์ บัวมีธูป    E-mail : nattaporn.bua@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 6 กุมภาพันธ์ 2562