ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA(S2) กบษ.008/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62107089298
รายละเอียด : จัดซื้อกล้องส่องความร้อน (ความละเอียด 640x480 Pixels)
ระยะเวลาขายแบบ : 8 ตุลาคม 2562 ถึง 16 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 17 ตุลาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2140000    บาท
ราคากลาง : 2140000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    075-378430 ต่อ 10623           Fax :    075-763328           E-mail :    praipawee.cha@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621008134252126_สเปคกล้องส่องความร้อน.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621008134438087_ประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน 1 ชุด ตามที่ กฟภ. กำหนด เพื่อใช้ในในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา


ผู้รับผิดชอบ : ปรายปวีย์ กลิ่นนิ่มนวล    E-mail : siriwan.kli@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 1 ตุลาคม 2562