ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2 กบษ.(บฟ.) 531/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62127402426
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแปลงยาว (ชั่วคราว) จำนวน 4 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 15 มกราคม 2563 ถึง 22 มกราคม 2563
วันที่เสนอราคา : 23 มกราคม 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,162,043.07    บาท
ราคากลาง : 2,162,043.07    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    038784948           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630115102131261_บก06__ราคากลางซื้อตู้ AC DC Relay.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630115102131230_ประกาศจัดซื้อ แปลงยาว 4 รายการ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สรรัมย์ บัวลังกา    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 15 มกราคม 2563