ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.(รล.)2808/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างเหมารื้อถอน ติดตั้ง(รวมอุปกรณ์ประกอบ)พร้อมทดสอบรีเลย์
เพื่อเปลี่ยนทดแทนรีเลย์ผลิตภัณฑ์ SEG ที่ชำรุดจำนวน ๗ สถานีไฟฟ้าในเขตพื้นที่ กฟก.๒
ระยะเวลาขายแบบ : 6 ตุลาคม 2559 ถึง 19 ตุลาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 31 ตุลาคม 2559
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 7682356.04    บาท
ราคากลาง : 7682356.04    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 768236    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0972411122           Fax :    038455086           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ผ่านเงื่อนไข และพิจารณาราคารวม
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590929132010093_ปปช07_seg.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590929132010015_1_ประกาศ ประกวดราคา. (แก้ไข)doc.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สมพร บุตรทอง    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 29 กันยายน 2559