ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 กบญ.08M/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรอง ตามแผนจัดหาเพิ่มเติม ปี 2559 กลุ่ม Overhead จำนวน 3 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 11 กรกฎาคม 2559 ถึง 28 กรกฎาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 1 สิงหาคม 2559
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 763590.20    บาท
ราคากลาง : 690997.60    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามแบบสอบราคา ซส.ก.2 กบญ.08M/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590715160025783_Overhead 08M.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590722092148112_ประกาศ Overhead.pdf   
หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศศินุข โทร 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 15 กรกฎาคม 2559