ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA(S2)กบญ.009/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62097356756
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุหลักประเภทสายไฟ จำนวน 2 รายการ สำหรับ Safety Stock ของ กฟต.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 4 ตุลาคม 2562 ถึง 24 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 25 ตุลาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 28,245,860.00    บาท
ราคากลาง : 28,245,860.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : วงเงินค้ำประกันซอง พัสดุรายการที่ 1 เป็นเงิน 1,159,131.00 บาท และพัสดุรายการที่ 2 เป็นเงิน 253,162.00 บาท    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    075-378430-7 ต่อ 10326,10328           Fax :    075-378441           E-mail :    sinee.cha@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621004144803537_3.2.ตารางราคากลาง PEA(S2)กบญ.009_2562.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621004155643787_5.3.ประกาศเชิญชวน PEA(S2)กบญ.009_2562.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ลภัสรดา แก้วเจริญ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 4 ตุลาคม 2562