ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   น.1 มล.(บง) 47/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61127329639
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ลาว ประจำปี 2562
ระยะเวลาขายแบบ : 15 มกราคม 2562 ถึง 22 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 23 มกราคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 503,328    บาท
ราคากลาง : 503,328    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    053-183850           Fax :    053-666421           E-mail :    pea_maelao@hotmail.com
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ดวงกมล ยอดปะนันท์    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 8 มกราคม 2562