ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   9/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62087175854
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรง) งานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 kV ทล.3013 ช่วงที่ 1 กม.14+500-16+475 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ระยะเวลาขายแบบ : 9 สิงหาคม 2562 ถึง 22 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 23 สิงหาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 686184    บาท
ราคากลาง : 617677.45    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038659878           Fax :    038659878           E-mail :    banthit.boo@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620809105409946_3.1.ตารางวงเงินงบประมาณ ปปช..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620809105409868_7.1.ร่างประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : บัณฑิต บุญรมย์    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 9 สิงหาคม 2562