ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   บนบ.(กส.) 27/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62067409398
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงแยกเนินโมก - ตลาดเนื่องจำนงค์ บริเวณเขากระป่อม - แยกเนินโมก
ระยะเวลาขายแบบ : 7 สิงหาคม 2562 ถึง 16 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 19 สิงหาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,051,352.06    บาท
ราคากลาง : 1,051,352.06    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-445012           Fax :    038-443992           E-mail :    www.pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620807145127964_ตารางราคากลาง ปปช..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620816133142068_ประกาศประกวดราคา งานปป.บริเวณเขากระป่อม - แยกเนินโมก.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : เกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันทน์    E-mail : kiattisak.pat@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 7 สิงหาคม 2562