ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   น.3 ศท.(กป.)198/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61127272714
รายละเอียด : จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงสายเปลือย ประจำปี 2562
ระยะเวลาขายแบบ : 10 มกราคม 2562 ถึง 10 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 27 ธันวาคม 2561
เวลา : 9:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 404460    บาท
ราคากลาง : 404460    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    056799111           Fax :    056799427           E-mail :    somkail.kus@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620110103451924_ตารางแสดงราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620110103451877_ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วารุณี พิบูรณ์    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 10 มกราคม 2562