ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   62IAEEB010/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : P62080040679
รายละเอียด : จัดซื้อ Disturbance Analyzer with Computer Notebook จำนวน 1 ชุดเพื่อใช้งานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า
ระยะเวลาขายแบบ : 4 ตุลาคม 2562 ถึง 16 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 17 ตุลาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 845,300    บาท
ราคากลาง : 845,300    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    034-339-140-5 ต่อ 10223           Fax :    034-338-657           E-mail :    danaisakpq@gmail.com
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621004143811092_ราคากลาง Disturbance Analyzer With Computer Notebook2019.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621004143811046_PQ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ดนัยศักดิ์ แตงสาขา    E-mail : danaisak.tan@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 4 ตุลาคม 2562