ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-RY-E(B)-002/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63037402585
รายละเอียด : จ้างค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างปรับปรุงและเสริมสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 เควี โครงการ คพจ.1 ช่วงถนนเลี่ยงเมือง (แยกสุขุมวิท ถึง แยกสาย 36) ฝั่งขวา
ระยะเวลาขายแบบ : 25 มีนาคม 2563 ถึง 1 เมษายน 2563
วันที่เสนอราคา : 2 เมษายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 835,848.69    บาท
ราคากลาง : 1,020,320.50    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-611132 ต่อ 14722           Fax :    038-620922           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630324152239870_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630324152239870_ประกาศเชิญชวน_e-GP.PDF   
หมายเหตุ : ผู้สนใจควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ให้ละเอียดชัดเจน ก่อนตัดสินใจเสนอราคา


ผู้รับผิดชอบ : กนกวรรณ พานทอง    E-mail : kanokwan.c@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 24 มีนาคม 2563