ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   สซ-ก.2 กกค.(จค.)002/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อสายคอนโทรลเคเบิ้ล จำนวน 6 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 6 มีนาคม 2560 ถึง 14 มีนาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 16 มีนาคม 2560
เวลา : 10:00 น. - 11:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1122839.81    บาท
ราคากลาง : 1122839.81    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 6    รายการ
โทรศัพท์ :    038455086 ต่อ 10161           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ผู้เสนอราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600306101439562_2017,02,02 เอกสารเปิดเผยราคากลาง ป.ป.ช. ซื้อสาย Control Cable.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600306101439546_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สรอรรถ สหชัยรุ่งเรือง    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 6 มีนาคม 2560