ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)092D/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62097645007
รายละเอียด : จัดซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 185 ต.มม.
ระยะเวลาขายแบบ : 7 ตุลาคม 2562 ถึง 15 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 16 ตุลาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 3,158,640.00    บาท
ราคากลาง : 3,158,640.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621008092927429_ประกาศราคากลาง 092D-62.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621007191619051_ประกาศเชิญชวน 7ตค.62.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : sasinoot.kho@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 7 ตุลาคม 2562