ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-M(A)-017/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63037201682
รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์สายไฟ (Control Cable) สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้านครนายก 2 จังหวัดนครนายก จำนวน 6 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 26 มีนาคม 2563 ถึง 2 เมษายน 2563
วันที่เสนอราคา : 3 เมษายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 275,658.75    บาท
ราคากลาง : 639,228.70    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 6    รายการ
โทรศัพท์ :    025909066           Fax :    025909068           E-mail :    csd@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630326115954249_ตารางราคากลาง 017.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630326115954249_ประกาศ 017.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : โสรยา ฤกษ์ใหญ่    E-mail : soraya.reu@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 26 มีนาคม 2563