ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B007/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อสายเคเบิ้ลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1*50 ต.มม.
ระยะเวลาขายแบบ : 16 มิถุนายน 2559 ถึง 27 มิถุนายน 2559
วันที่เสนอราคา : 7 กรกฎาคม 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 9246405    บาท
ราคากลาง : 9246405    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 462321    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -ตามแบบเงื่อนไขจัดซื้อ เลขที่ ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B007/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590607180657251_ประกาศราคากลาง ประกวดราคา สายไฟ B007-59.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590607180657158_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกวดราคา สายไฟ B007-59.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 7 มิถุนายน 2559