ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   วิธีพิเศษ  เลขที่   ตามอนุมัติ อฝ.ปบ.ก2 ลว. 31 ม.ค.60

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อตู้ Ring Main Unit จำนวน 1 ตู้ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
ระยะเวลาขายแบบ : 7 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 907360    บาท
ราคากลาง : 907360    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455086 ต่อ 10611           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : 1.ตรงตามข้อกำหนดการจัดซื้อ ของ กฟภ.
2.ตรงตาม Specification เลขที่ RPRO-036/2558 item 4
3.ตรงตามเงื่อนไข กฟภ.
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600207095728113_3 ปปช07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : เอกพงศ์ พงษา    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 7 กุมภาพันธ์ 2560