ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   พฒ.(บป.)05/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62017233612
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานด้านตัด-ติดกลับมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส
ระยะเวลาขายแบบ : 15 มกราคม 2562 ถึง 22 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 23 มกราคม 2562
เวลา : 8:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 749000    บาท
ราคากลาง : 749000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    036-436035           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620115170324324_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620115170324277_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สุธิดา สุนทราเดชอังกูร    E-mail : sutida.soo@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 11 มกราคม 2562