ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-M(A)-092/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62017048147
รายละเอียด : จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ตามโครงการ คพจ. 1
1.Power Transformer 3 Phase 115-22 kV. 1x50 MVA. And
Remote Control Cubicle (RCC) Vector Group Dyn1 จำนวน 1 เครื่อง
2.Power Transformer 3 Phase 115-33 kV. 1x50 MVA. And
Remote Control Cubicle (RCC) Vector Group YNyn0(d1) จำนวน 1 เครื่อง
3.Power Transformer 3 Phase 115-22 kV. 1x25 MVA. And
Remote Control Cubicle (RCC) Vector Group Dyn1 จำนวน 1 เครื่อง
4.Power Transformer 3 Phase 115-22 kV. 1x50 MVA. And
Remote Control Cubicle (RCC) Vector Group YNyn0(d1) จำนวน 1 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 8 มีนาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 11 มีนาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 116,529,694.99    บาท
ราคากลาง : 74,649,533.33    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : รายการที่ 1 จำนวน 1,560,600.00 บาท
รายการที่ 2 จำนวน 1,625,600.00 บาท
รายการที่ 3 จำนวน 1,079,800.00 บาท
รายการที่ 4 จำนวน 1,560,600.00 บาท
   บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    0-2590-9066           Fax :    0-2590-9068           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620206090722586_61.092-ตารางราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620206090751337_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วิมล เสนารายณ์    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 6 กุมภาพันธ์ 2562