ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2 กบญ.(จซ.) B008/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์กลุ่มโลหะยึดโยง งานโครงการ 6 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 14 พฤษภาคม 2558 ถึง 25 พฤษภาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 5 มิถุนายน 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 2596095    บาท
ราคากลาง : 2596095    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 129805    บาท
จำนวน : 6    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 30042558_ประกาศราคากลาง ประกวดราคาโลหะยึดโยง ซป.B008-58.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ตามแบบ ประกวดราคา เลขที่ ซป.ก.2 กบญ.(จซ.) B008/2558


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 30 เมษายน 2558