ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ขายทอดตลาด  เลขที่   น.1ปซ.(บต)149/2562 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : -
รายละเอียด : ขายทอดตลาดมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 539 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ : 11 มกราคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 15 มกราคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 11:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 13,264.79    บาท
ราคากลาง : 13,264.79    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 13,264.79    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : ร้อยละ 5 ของราคาที่เสนอ    บาท
จำนวน : 5    รายการ
โทรศัพท์ :    053521997           Fax :    053520526           E-mail :    Athituoprajong@gmail.com
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620110171955556_ราคากลางมิเตอร์ ขายทอดลลาด 150.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620110171955525_ประกาศขายมิเตอร์ชำรุด 149.pdf   
หมายเหตุ : พิจารณาจากผู้เสนอราคาสูงสุด และ ทำตามระเบียบ กฟภ.


ผู้รับผิดชอบ : อาภรณ์ เรือนหลวง    E-mail : arporn.rua@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 10 มกราคม 2562