ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.(ปฮ.) 1110/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือบีบหลอดต่อสาย Power-operated hydraulic
compression tool size 240-625 mm. จำนวน ๖ ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 17 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 8 มิถุนายน 2560
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,182,800    บาท
ราคากลาง : 2,182,800    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 204,000    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10626           Fax :    -           E-mail :    www.pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เครื่องมือบีบหลอดต่อสาย Power-operated hydraulic
compression tool size 240-625 mm. จำนวน ๖ ชุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600428143609287_ปปช.07 - Copy.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพงศ์ สุขประเสริฐ    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 28 เมษายน 2560