ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่   ก.3กกค.(ปก)-001/2561

รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บ้านหาดแตง (ช่วง 1 – ช่วงที่ 3) หมู่ที่ ๑ ต.แม่กระบุง อ. ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี จำนวน 3 งาน
ระยะเวลาขายแบบ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2561
เวลาที่ขายแบบ : 8:30 น. - 16:30 น.
สถานที่ขายแบบ : ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ยื่นซอง : 22 กุมภาพันธ์ 2561
เวลาที่ยื่นซอง : 8:30 น. - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซอง : ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ : 4984944.98    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 4984944.98    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) :    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง :    บาท
วันที่เปิดซอง : 23 กุมภาพันธ์ 2561
เวลาที่เปิดซอง : 10:00 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง : เปิดซองและพิจารณาผลทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    034-339-140 ต่อ 10167           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : ใช้เกณฑ์ราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610214143923728_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าบ้านหาดแตงช่วง1ถึง3..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610214143923697_ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าบ้านหาดแตงช่วง1ถึง3.pdf   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : พิสันติ์ จิตต์ปลื้ม    E-mail : pisun.jit@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 14 กุมภาพันธ์ 2561