ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.3กกค.(ปก)-001/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บ้านหาดแตง (ช่วง 1 – ช่วงที่ 3) หมู่ที่ ๑ ต.แม่กระบุง อ. ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี จำนวน 3 งาน
ระยะเวลาขายแบบ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่เสนอราคา : 22 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 4984944.98    บาท
ราคากลาง : 4984944.98    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    034-339-140 ต่อ 10167           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ใช้เกณฑ์ราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610214143923728_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าบ้านหาดแตงช่วง1ถึง3..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610214143923697_ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าบ้านหาดแตงช่วง1ถึง3.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พิสันติ์ จิตต์ปลื้ม    E-mail : pisun.jit@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 14 กุมภาพันธ์ 2561