ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2 กบษ.(ปฮ.)3373/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62107085731
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อ Conductor Cover จำนวน 140 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 15 ตุลาคม 2562 ถึง 22 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 24 ตุลาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 973,700    บาท
ราคากลาง : 973,700    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    081-1767787           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621011105749604_9699ปปช.07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621011105749541_ประกาศ 7711102562.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพงศ์ สุขประเสริฐ    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 11 ตุลาคม 2562