ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)013D/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2561 อุปกรณ์สำหรับต่อเข้าปลายสาย จำนวน 17 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 15 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 6 มีนาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 7 มีนาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 17450207.30    บาท
ราคากลาง : 16921008.44    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 200    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 17    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาราคาต่อรายการ ใช้หลักเกณฑ์ราคา
-เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610215145701495_ประกาศราคา กลาง 013D-61.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610215145701480_ประกาศ013D001.pdf   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาเงื่อนไขประกวดราคาให้ละเอียด ผู้สนใจดูรายละเอียดที่ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 15 กุมภาพันธ์ 2561