ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ซป.ฉ.1 (จซ) 11/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62077233889
รายละเอียด : จัดซื้อสลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม. เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 11/2562
ระยะเวลาขายแบบ : 8 สิงหาคม 2562 ถึง 16 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 19 สิงหาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1973101.40    บาท
ราคากลาง : 1744563.52    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    042931188           Fax :    042931188           E-mail :    ics.pea2557@gmail.com
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620808093825577_ตาราง ป.ป.ช. ซป.ฉ.1 (จซ) 11-2562.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620808093825546_ประกาศจัดซื้อ ซป.ฉ.1 (จซ) 11-2562.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : บรรจง วงษ์กาฬสินธุ์    E-mail : banjong.pas@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 สิงหาคม 2562