ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding042/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62017091160
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตปี 2561 เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding042/2561 จำนวน 4 รายการ ให้ กฟอ.สะเดา
ระยะเวลาขายแบบ : 11 มกราคม 2562 ถึง 18 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 21 มกราคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,819,054.00    บาท
ราคากลาง : 2,819,054.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : ไม่มี    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    073-262713           Fax :    073-262714           E-mail :    thanraphi.phu@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620111093403408_ราคาอ้างอิง คอนกรีต 042-2561.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620111093403361_ประกาศจัดซื้อ042-2561.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ธันญ์รพี พูลทิพเดชานันท์    E-mail : thanraphi.phu@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 11 มกราคม 2562