ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.(บฟ.) 1555/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : Recloser test set จำนวน 1 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 7 กรกฎาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 8 กรกฎาคม 2558
เวลา : 8:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 360,000    บาท
ราคากลาง : 360,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580630094727445_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางrecloser.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580630094727414_ประกาศ recloser.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นรินทร์ กิจเจริญวรากุล    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 30 มิถุนายน 2558