ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ซป.ฉ.1 (จซ) 21/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63057168676
รายละเอียด : จัดซื้อชุดเครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า 22-33 Kv จำนวน 10 รายการ จำนวน 1 ชุด เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 21/2563
ระยะเวลาขายแบบ : 21 พฤษภาคม 2563 ถึง 26 พฤษภาคม 2563
วันที่เสนอราคา : 27 พฤษภาคม 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 802500    บาท
ราคากลาง : 802036.34    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    042931188           Fax :    042931188           E-mail :    ics.pea2557@gmail.com
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630521141026457_ตาราง ปปช..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630521141026457_ประกาศจัดซื้อ ซป.ฉ.1(จซ) 21-2563.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : บรรจง วงษ์กาฬสินธุ์    E-mail : banjong.pas@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 21 พฤษภาคม 2563