ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซ.ก.2กกค.(กร.)/1/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อเครื่องมือ - เครื่องใช้ ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2560) โดยวิธีสอบราคา
ระยะเวลาขายแบบ : 26 มิถุนายน 2560 ถึง 4 กรกฎาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 7 กรกฎาคม 2560
เวลา : 13:30 น. - 14:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 588,500    บาท
ราคากลาง : 588,500    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455447 ต่อ 10164           Fax :    038-455300           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600626103704337_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600626103704321_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภาวิณี โชติสุภา    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 26 มิถุนายน 2560