ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.04D/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรอง ตามแผนจัดซื้อพัสดุรองปี2560 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ กลุ่ม คอนเนคเตอร์ 18 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 25 มกราคม 2560 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่เสนอราคา : 15 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 8613868.08    บาท
ราคากลาง : 8613868.08    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 430694    บาท
จำนวน : 18    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาตามเงื่อนไขจัดซื้อ ในแบบประกวดราคา เลขที่ ซป.ก.2กบญ.04D/2560
-พิจารณาราคาต่อรายการ
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600116163044669_ประกาศราคากลาง ประกวดราคา คอนเนคเตอร์ 04D-60.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600116163044669_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา 04D-60.pdf   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาเงื่อนไขการจัดซื้อ ตามแบบประกวดราคา ก่อนเสนอราคา
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 16 มกราคม 2560