ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)041D/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62077391311
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานทดแทนคลัง ตามโครงการ คฟม.2 จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 13 สิงหาคม 2562 ถึง 20 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 21 สิงหาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2795781.60    บาท
ราคากลาง : 2795781.60    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620813084507304_ประกาศราคากลาง041D-62.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620813085149101_ประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : sasinoot.kho@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 13 สิงหาคม 2562