ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding 030/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62077163550
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2562 เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding 030/2562
ระยะเวลาขายแบบ : 8 สิงหาคม 2562 ถึง 29 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 30 สิงหาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 10,621,462.00    บาท
ราคากลาง : 10,621,462.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -ไม่มี-    บาท
จำนวน : 11    รายการ
โทรศัพท์ :    073-262713           Fax :    073-262714           E-mail :    thanraphi.phu@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620808151755920_ราคาอ้างอิง คอนกรีต 030-2562.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620808151755905_ประกาศจัดซื้อ 030-2562.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ธันญ์รพี พูลทิพเดชานันท์    E-mail : thanraphi.phu@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 สิงหาคม 2562