ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 กบญ.(คพจ.)13/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรอง กลุ่มลวดอลูมิเนียมจำนวน 3 รายการ ตามแผนงานโครงการ คพจ.1 ปี2559
ระยะเวลาขายแบบ : 8 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่เสนอราคา : 20 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1513600.60    บาท
ราคากลาง : 1513600.60    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280,467685           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามเงื่อนไขจัดซื้อ แบบสอบราคาเลขที่ ซส.ก.2กบญ.(คพ.)13/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600207153630101_ปรกาศราคากลาง ลวดอลูมิเนียม.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600207153630086_ประกาศ คพจ 13-2559.pdf   
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารการสอบราคาให้ละเอียดชัดเจน ก่อนตัดสินใจเสนอราคา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405 พลอยนภัส 086-8295181


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 7 กุมภาพันธ์ 2560