ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   N2.EB(วว.)-02/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117006042
รายละเอียด : ชุดเครื่องมือประจำห้องทดสอบ (จำนวน 11 รายการ)
ระยะเวลาขายแบบ : 3 ธันวาคม 2562 ถึง 12 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 13 ธันวาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 599,200    บาท
ราคากลาง : 621,491.67    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    055-530-097-8           Fax :    055-320270           E-mail :    apinan.chu@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621203102640415_7.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง 1.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621203102827523_Scan-ประกาศประกวดราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อภินันท์ ชื่นฉอด    E-mail : apinan.chu@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 3 ธันวาคม 2562