ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   จก.10/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62087379273
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ถนน-ลาน รางระบายน้ำ และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 10 กันยายน 2562 ถึง 26 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา : 27 กันยายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 37450000    บาท
ราคากลาง : 29508674    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2500    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 1872500    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    020096104           Fax :    020096108           E-mail :    cwc@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620910142157335_กฟอ.ห้วยยอด - ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620910142157304_กฟอ.ห้วยยอด - 2562-09-10 ประกาศประกวดราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศาสตรา สวันตรัจฉ์    E-mail : sarttra.sav@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 10 กันยายน 2562