ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   กวจ.(วค.) 1120/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117307415
รายละเอียด : การซื้อ Disturbance Analyzer with Computer Notebook ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 ตามงบลงทุน กฟภ.
ระยะเวลาขายแบบ : 3 ธันวาคม 2562 ถึง 16 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 17 ธันวาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 790000.00    บาท
ราคากลาง : 790000.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    025905576           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621203171739548_3-วงเงินงบประมาณ_บก06.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621203171739517_เอกสาร1.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : เขตร์ จุฬาคำ    E-mail : khet.chu@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 3 ธันวาคม 2562