ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.1 ทซ.(บห.)298/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62027456574
รายละเอียด : รายงานขอจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ขนาด 6.40 x 11.00 เมตร พร้อมปรับปรุงงานอาคารหลังเดิมและงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ที่ กฟอ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ระยะเวลาขายแบบ : 12 มีนาคม 2562 ถึง 19 มีนาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 20 มีนาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 3772820    บาท
ราคากลาง : 3772713    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    077-599359           Fax :    077-599359           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620312101413769_วงเงินงบประมาณก่อสร้างศูนย์.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620312101413738_ก่อสร้างศูนย์.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : กัญชลี บรรยงกิจ    E-mail : kanchalee.phr@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 12 มีนาคม 2562